postheadericon ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยา


                 วิสัยทัศน์ 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนภูพานวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ในระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง