postheadericon เพลงมาร์ชภูพานวิทยา


เพลงมาร์ชภูพานวิทยา


สถาบันอันสูงสง่า                ภูพานวิทยาสถานศึกษาเยาวชนไทย

เรียนรู้วิชาเพิ่มพูนปัญญา         พัฒนาก้าวไกล

ส่งเสริมระเบียบสร้างวินัย        ใส่ใจกิจกรรม


เรียนดี มีวินัย น้ำใจเลิศ           ปัญญาก่อเกิดสร้างทุนปัญญาวิชามี

ผู้ฝึกตนดีแล้วไม่แคล้วความดี    ประเสริฐสุขนำวิถีแห่งชีวิตคน


การกีฬามุ่งมั่นแรงกล้า           พานำชัย

เขียวเหลืองเชิดชูไสว            พลีใจมั่น

เปี่ยมฝึกฝนทักษะชีวิต           ดวงจิตสุขสันต์

สร้างสัมพันธ์ฉันเพื่อนพี่น้อง     ประคองยืนยง


กิริยางามเด่นเป็นคนดี           รักเกียรติรักศักดิ์ศรีนิยมไทย

กตัญญูผู้มีพระคุณ เทิดทูนไว้ เราต่างภูมิใจในสถาน ภูพานวิทยา


คำร้อง ทำนอง เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณครูฉัตรชัย พลประถม