postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

ที่

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ทองแดง

1. เด็กชายอานนท์  สระแก้ว

1. ว่าที่ร้อยตรีทัศพล  ปานทรัพย์

2

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

ทอง

1. นายฐิติวัฒน์  ปัญญาใส

1. ว่าที่ร้อยตรีทัศพล  ปานทรัพย์

3

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ม.1-ม.3

ทองแดง

1. เด็กชายนครินทร์  โสมอินทร์
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  มาคำ

1. นางสาววรางค์ศิริ   คูณชัยรุ่งเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศพล  ปานทรัพย์

4

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ม.4-ม.6

ทองแดง

1. นายปฏิพล  วงนนท์
2. นายอดิศร  แสงนอก

1. นายดำรง  ดลวรรธนันท์
2. นางสาววรางค์ศิริ   คูณชัยรุ่งเรือง

5

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ทองแดง

1. เด็กหญิงศศิธร  แสนวัง

1. นางสาววรางค์ศิริ   คูณชัยรุ่งเรือง

6

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

ทองแดง

1. นางสาวกัลยาณี  นามวงค์

1. นางสาววรางค์ศิริ   คูณชัยรุ่งเรือง